mobirise.com

Co zawiera projekt?


Każdy projekt składa się z opracowania: 

architektoniczno-budowlanego,
konstrukcyjno-budowlanego,
instalacji sanitarnych,
oraz instalacji elektrycznych.Projekt architektoniczno-budowlany składa się z części opisowej oraz rysunkowej.
Część opisowa projektu określa między innymi przyjęte rozwiązania architektoniczne, powierzchnie pomieszczeń czy kubaturę budynku.
Część rysunkowa to opracowanie graficzne projektu, składają się na nie między innymi rzuty kondygnacji, przekroje, elewacje, rzut więźby dachowej wraz zestawieniem elementów, rzut dachu oraz zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.


Projekt konstrukcyjno-budowlany składa się z części opisowej, rysunkowej oraz obliczeń statycznych elementów budynku takich jak więźba dachowa, strop, podciągi czy nadproża.


Projekt instalacji sanitarnych składa się ze schematów przyjętych rozwiązań projektowych pokazujących rozmieszczenie elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania.


Projekt instalacji elektrycznej składa się ze schematów przyjętych rozwiązań projektowych pokazujących rozmieszcznie elementów instalacji elektrycznej między innymi rozmieszeczenie punktów świetlnych, włączników oraz gniazd elektrycznych.Ile jest projektów w komplecie?

Komplet stanowią cztery egzemplarze projektu.

Adaptacja projektu.

Każdy projekt typowy wymaga adaptacji.
Aby złożyć projekt w urzędzie celem uzyskania pozwolenia na budowę należy dostosować jego parametry techniczne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
oraz do warunków lokalizacyjnych przypisanych konkretnej działce.
Adaptacji dokonuje uprawniony projektant, przejmuje on wówczas funkcję projektanta budynku, analizuje możliwości jego usytuowania na działce i sporządza plan zagospodarowania terenu na odpowiedniej mapie geodezyjnej. Projektant adaptujący wprowadza zmiany w projekcie związane z warunkami lokalizacyjnymi takimi jak nośność gruntu, głębokość przemarzania gruntu czy strefa klimatyczna.
Na tym etapie adaptacji możliwe jest modyfikowanie projektu według indywidualnych preferencji inwestora.
Dokonane zmiany nanoszone są na projekt trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym lub w uzasadnionych przypadkach dołączane są na osobnych rysunkach jako aneks.


Jakie można wprowadzać zmiany w projekcie?


Projektant adaptujący projekt może bez zgody autora wprowadzić zmiany dotyczące:


• Zmiany wymiarów fundamentów wynikające z dostosowania budynku do lokalnych warunków gruntowych.


• Wprowadzenia całkowitego lub częściowego podpiwniczenia budynku pod warunkiem nie wynoszenia poziomu parteru w stosunku do poziomu terenu.


• Zaprojektowanie użycia innych materiałów na konstrukcję budynku (ściany, stropy)


• Rodzaju i wysokości stropów,


• Zmiany wysokości ścianek kolankowych,


• Materiałów ścian zewnętrznych i wykończeniowych


• Programu użytkowego wewnątrz budynku; np. przesunięcia lub likwidacji ścian działowych i zmiany lokalizacji, ilości i kształtu okien i drzwi oraz okien połaciowych,


• Kąta nachylenia dachu do 10% lub 5° pod warunkiem dostosowania konstrukcyjnego i zachowania formy architektonicznej.


• Zmiany wysokości budynku.


• Zmiany przekrojów elementów konstrukcji dachowej wynikającej z dostosowania do materiałów pokrycia lub dostosowania budynku do innych stref śniegowych i wiatrowych niż podano w projekcie.


• Kolorystyki elewacji, detali dekoracyjnych, kształtu podjazdów i tarasów


• Instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej i centralnego ogrzewania – pod warunkiem zachowania obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego.


• Zmiany usytuowania lub likwidacji kominów – pod warunkiem zachowania obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego.


• Realizacji wg. lustrzanego odbicia.